About

ทีวีฅนตรัง เป็นช่องที่ใช้สื่อสารในเรื่องของข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรัง อีกทั้งยังได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟัง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมถ่ายทดสดผ่าน YouTube ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook ของทีวีคนตรังเป็นครั้ง ๆ ไป

แสดงความคิดเห็น