เทศบาลนครตรังเดินหน้าสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ต่อ หลังสะดุดไประยะหนึ่ง


เทศบาลนครตรัง เดินหน้าสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ต่ออีกครั้ง หลังสะดุดไปช่วงหนึ่งเพราะต้องรอการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวจากกรมธนารักษ์
วันนี้ (9 มิ.ย.) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 39,320,000 บาท เมื่อปี 2559 เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ณ บริเวณสนามชนโคเก่า ถนนตรัง-พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 9-2-37.9 ไร่ และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างภายนอกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับในส่วนของงานส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานผนัง-ผิวผนัง งานผิวพื้น งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบประปา-สุขาภิบาล เป็นการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของเทศบาลนครตรัง ดังนั้น ในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 จึงได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ จำนวน 67,976,000 บาท ในส่วนของงานส่วนที่เหลือ

แต่เนื่องจากที่ดินข้างต้น เดิมทีเทศบาลนครตรังได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นที่ก่อสร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะ ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ กค 0307.71/1802 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ทำให้เทศบาลต้องไปยื่นเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว มาใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ แทน จึงทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าไปช่วงระยะหนึ่ง
จนกระทั่งล่าสุด ได้มีหนังสือจังหวัดตรัง ที่ กค 0311.15/385 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 แจ้งว่า กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลนครตรังใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ แล้วเสร็จ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และเทศบาลนครตรัง จะต้องใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้เทศบาลนครตรัง จะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และดำเนินการหาผู้รับจ้าง เพื่อเร่งก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยระดับท้องถิ่นต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ผู้จัดการออนไลน์.

About Tvkontrang

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น